Güncel

Samsun’da İbadethanelerde Bu Kurallar Uygulanacak!

Samsun Haberleri – Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun, Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerimizde 29 Mayıs 2020 Cuma gününden itibaren cemaatle kılınabilmesi için alınan kararları açıkladı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun, Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerimizde 29 Mayıs 2020 Cuma gününden itibaren cemaatle kılınabilmesine ilişkin 23.05.2020 tarihli ve 55 sayılı kararı şu şekilde:

1)Cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazlarının kılınmasına, diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camilerin açık tutulmasına,
2)Sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alan vatandaşlarımız ile hastalık belirtileri taşıyanların evlerinde kalmaları konusunda gerekli uyarıların/bilgilendirmelerin yapılmasına,
3)Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazlarının cami içinde kılınabilmesine, cuma namazlarının ise cami içerisinde kılınmamasına,
4)Cemaatle ibadete başlanan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin uygun yöntemlerle her gün temizlenmesine her zamankinden daha fazla özen gösterilmesine ve temizlik işlemlerinde kapı kolları gibi el temasının yoğun olduğu yerlerin özellikle dezenfektan maddelerle silinmesine,
5)Cami ve mescit içerisinde bulunan klima ve havalandırmaların çalıştırılmamasına, kapı ve camların açık tutularak cami içerisinin sürekli havalandırılmasının sağlanmasına,
6)Ortak kullanım alanlarını asgaride tutabilmek için abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerin kapalı tutulmasına, abdest vb. ihtiyaçların evlerde veya iş yerlerinde giderilerek camiye gelinmesi konusunda cemaate gerekli bilgilendirmelerin/uyarıların yapılmasına,
7)Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi/bez maske kullanmasının zorunlu olmasına, maskesi olmayan kişi/kişilerin cemaatle namaz kılmasına müsaade edilmemesine, (Cami ve mescit içinde bireysel namaz kılacakların da maske takmasının zorunlu olmasına,)
8)Cami ve mescitlerde genellikle ortak olarak kullanılan ve salgın/bulaş riskini artırabileceği değerlendirilen tesbih, rahle, ayakkabı çekeceği vb. malzemelerin bulundurulmasına müsaade edilmemesine,
9)Koronavirüs ile ilgili mücadele kapsamında alınacak tedbirleri ve cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılmak için uyulması gereken kuralları içeren uyarıcı afişlerin İl merkezinde İl Sağlık Müdürlüğü ve ilçelerde İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Müftülüklerden temin edilerek bütün cami ve mescitlere asılmasına,
10)Cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında şahsi seccadelerini getirmelerinin sağlanmasına veya imkanlar nispetinde müftülükler tarafından tek kullanımlık seccade temin edilerek cemaatin kullanımına sunulmasına, cami avlusunda namaz kılındığında vatandaşlarımıza seccadelerini yıkamalarının tavsiye edilmesine,
11)Namaz kılınacak tüm alanlarda hastalığın bulaşması açısından risk teşkil eden ve dezenfekte edilmesi mümkün olmayan koli, karton, çuval ve hasır vb. yaygıların kullanılmamasına,
12)Cami ve mescit girişlerinde ve cami/ibadet alanı olarak belirlenecek yerlere girecek herkesin ellerini mutlaka dezenfekte etmesinin sağlanmasına,
13)Cami ve mescitlerde topluca geçirilecek sürenin mümkün olduğunca kısa tutulması amacıyla, namazların sünnetlerinin evde kılınabileceği ve tesbihatın evde yapılabileceği hususunda cemaatin bilgilendirilmesinin sağlanmasına,
14)Cemaatin fiziksel temastan kaçınması (el sıkışma, musafaha, kucaklaşma vb.) ve sosyal mesafe kuralına uyması yönünde gerekli uyarıların sıklıkla tekrarlanmasına,
15)Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekânlarının ziyarete açılmamasına, türbelerin dış yüzeylerine teması önlemek için en az bir metre mesafe olacak şekilde şerit çekilmesine,
16)Camilerde sosyal mesafenin korunmasını zorlaştıracak nitelikte mevlit, toplu yemek vb. etkinlikler ile cami çıkışlarında ikram yapılmasına izin verilmemesine,
17)Cami önlerinde dilencilere karşı alınan tedbirlerin en üst seviyeye çıkarılmasına ve özellikle cuma namazı sonrasında sergi olarak tabir edilen sebze, meyve, giyim eşyası, oyuncak vb. ürün satışına izin verilmemesine,
18)Cami ve mescitlerde sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde cemaatle namaz kılınabilmesi için İl merkezinde Vali ve ilçelerimizde Kaymakamların koordinesinde;
a) Namaz kılacaklar arasında sosyal mesafenin sağlanmasını teminen camilerin kapalı alanlarında/avlusunda/bahçesinde ve namaz kılmak için belirlenecek diğer alanlarda, bir kişinin en az 60×110 cm’lik bir alanı (seccadenin kaplayacağı alan) kullanacağı göz önünde bulundurularak, namaz kılınacak alanın en uç noktalarından her yönden birer metre mesafe olacak şekilde zeminde işaretleme yapılmasına,

b) (a) bendine göre belirlenecek cami içi, bahçesi/avlusu ile namaz kılınacak açık alanların azami kapasitelerinin, herkes tarafından görülebilecek bir şekilde anılan alanların girişine asılmasına, içerideki kişi sayısı yeterli noktaya ulaştığında ise bu durumun bu alanlara giriş için bekleyen cemaate uygun şekilde duyurulmasına,

19) Cuma Namazı’nın;

a) İl ve İlçe Müftülüklerinin tespitleri çerçevesinde Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarca belirlenecek yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerde kılınabilmesine,

b) Cami bahçesi/avlularının yeterli olmadığı yerleşim yerlerinde İl/İlçe müftülerinin teklifi ilçelerde Kaymakamlar, illerde Valilerin onayı ile uygun görülen açık alanlarda, alınacak tedbirler çerçevesinde cuma namazı kılınabilmesine,

c) Cuma namazı kılınacak alanların belirlenmesinde mevsimsel şartlar ile alanın genişlik ve giriş-çıkış kolaylığı gibi faktörlerin göz önünde bulundurulmasına,

d) Valilik ve Kaymakamlıklarca cuma namazı kılmak için belirlenecek camilerin (avlu ve bahçeleri) ile açık alanların, en geç 26.05.2020 tarihine kadar çeşitli iletişim kanalları kullanılarak kamuoyuna duyurulmasına,

e) Camilerin kapalı alanlarının cuma vaktinde kapalı tutulmasına,

f) Cuma namazı kılınacak alanda sesin rahat duyulması ve hutbe okunurken hatibin cemaat tarafından görülebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına,

g) Cuma namazı kılmak için belirlenen açık alanların namaz öncesi ve sonrası, belediyelerle işbirliği içerisinde temizlenmesinin / dezenfekte edilmesinin sağlanmasına,

h) Cuma namazlarında ilk saftan başlamak üzere oturmaya başlanmasına ve son saf dolana kadar bu sıranın takip edilmesine, namaz bitiminde ise en son saftan başlamak üzere sırasıyla cemaatin namaz kılınan alandan ayrılması için gerekli tedbirlerin alınmasına, bu düzenin sağlanması için Vali ve Kaymakamlarca il/ilçe müftülerinin önerileri doğrultusunda namaz kılınabilecek her cami ve açık alan için en az beş kişiden müteşekkil “Cuma Heyeti” oluşturulmasına ve kolluk personeli görevlendirilmesine,

i) Cuma Heyeti’nin öncelikli olarak cuma namazı kılınmayan camilerin din görevlileri, erkek Kur’an kursu öğreticileri, müftülük personelinden oluşturulmasına; bu kapsamda yeterli personel bulunmaması durumunda diğer kamu görevlilerinden görevlendirme yapılabilmesine, ayrıca ihtiyaç bulunması halinde cami derneklerinin üyelerinin de bu amaçla görevlendirilebilmesine,

Cuma Heyetinin Görevleri

j) Cuma Heyeti’nin; görevlendirilecek kolluk personeli ile koordineli şekilde, cemaatin, İçişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili genelgesinde ve Kurulumuzca da belirtilen yukarıda kurallardaki şartlar dahilinde namaz kılınacak alanlara girmesi (ellerin dezenfekte edilmesi, maske kullanımının kontrolü, seccade getirilmesi vb.), saf tutması, içeriye girecek kişi sayısı belirlenen sayıya ulaştığında bu durumun giriş için bekleyen cemaate uygun bir şekilde anlatılması ve cemaatin namaz sonrası sosyal mesafeyi koruyarak çıkmalarının sağlanması konusunda görev yapmasına,

k) Valilik ve Kaymakamlıklarca İçişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili genelgesinde ve Kurulumuzca da belirtilen yukarıdaki kuralların uygulanması, özellikle de cemaatin namaz kılınacak yerlere sosyal mesafeyi sağlayacak bir düzen dahilinde alınması, namaz kılınacak alanlara belirlenen kapasite üzerinde cemaatin girmemesi, içerideki kapasite dolduğu zaman dışardaki cemaatin bilgilendirilmesi, sosyal mesafeyi ihlal edecek şekilde kalabalık oluşmaması konularında doğrudan sorumlu olacak kolluk personelinin görevlendirilmesine, kolluk birimlerinin görevlerini Cuma Heyetleri ile koordineli olarak yerine getirmelerine,

l) Kolluk birimlerince cuma namazı kılınacak alanlarda cemaatin giriş/çıkışlarının kontrollü bir şekilde sağlanması için gerektiğinde akordiyon bariyer, bariyer, renkli kordon/şerit, plastik duba vb. fiziki engellerden yararlanılmasına,

m)Cuma namazlarında vaaz yapılmamasına, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek hutbelerin hiçbir ilave ve çıkartma yapılmaksızın okunmasına, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılmasına,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,

Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı